Interacitoral

Aquesta web sorgeix amb l'objectiu de proporcionar, en format online, i de forma pràctica i resumida l'evidència disponible sobre interaccions entre citostàtics orals i altres fàrmacs o aliments. El web està dirigida a professionals de la salut: sobretot oncòlegs i hematòlegs.

El projecte es va desenvolupar amb l'inestimable col·laboració de l'empresa de comunicació i planificació estratègica: BRANDSCELONA i inclou, programació i disseny web en Drupal y adaptació a dispositius mòbils i tablets amb disseny responsive.

Destaquem l'ús de mòduls per a la importació i exportació de dades des d'Excel, i documents CSV, i la utilització d'eines per al tractament i generació de taules dinàmiques.